روافض سمبل تعصبات فرقه ای

متاسفانه مدعیان تشیع و نویسندگان و محققین این فرقه به هیچ عنوان در تحقیقات خود، تعصبات فرقه ای را کنار نمی گذارند و با همان عقایدی که در ذهن دارند به بررسی وقایع و شخصیتها می پردازند و به همین تنها به نتایج دلخواه و باب میل خویش می رسند. وجود تناقضات و تضادها در تحلیلات ایشان بطور چشمگیری نمایان است و هر انسان منصفی به راحتی متوجه متعصب بودن طرفداران این فرقه می شود. تنها بطور مثال می توان به جریان هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه اشاره کرد. می بینیم که آخوندها و محققین این فرقه، دائما در گوش عوام و مقلدین خویش می گویند: همراهی ابوبکر با پیامبر اسلام به هیچ عنوان فضیلتی برای وی محسوب نمی شود و پیامبر اسلام بطور تصادفی ابوبکر را در راه دیده است و برای اینکه مبادا ابوبکر خیانت کند و به کفار اطلاع دهد، او را همراه خویش برده است و حتی در غار نیز ابوبکر قصد لو دادن پیامبر را داشته و می خواسته فریاد کند و کفار را با خبر سازد که البته موفق نمی شود!!!!

حال همین متعصبین در جایی دیگر و اتفاقا در جریان همین هجرت پیامبرصلی الله علیه وسلم می گویند که پیامبر اکرم به ابوذر فرمودند: مرا از این خانه بیرون ببر و ابوذر اطاعت کرد، به این ترتیب پیامبر در میان روپوشی کیسه‌ای قرار گرفتند، ابوذر کیسه را بر گرده خود گرفته و از خانه بیرون آمد. کفار قریش وقتی که ابوذر را دیدند گفتند: آن کیسه چیست که در پشت حمل می کنی؟ ابوذر جواب داد: در این کیسه پیامبر خداست! محقق شیعه در اینجا با افتخار می گوید که ابوذر راستگو بوده و ببینید چطور ذره ای حاضر نشده حتی دروغی مصلحتی بگوید و پیامبر نیز فرموده: آسمان بر سر مردی راستگوتر از ابوذر سایه نیفکنده است و زمین راستگوتر از او را برپشت خود نداشته است.[۱]
 
خواننده گرامی توجه کند که چون ابوذر مورد تایید و حمایت شیعیان است، بنابراین محقق متعصب شیعی در اینجا عمل وی را لو دادن تلقی نمی کند و حتی به این کار وی افتخار نیز می کند و می گوید ابوذر راستگو بوده و به هیچ عنوان چنین اتهاماتی را علیه ابوذر بکار نمی برد که مثلا او نیز قصد خیانت داشته و چرا ذره ای به فکر جان پیامبر نبوده و او را بطور آشکارا و علنی لو داده و جای او را به کفار اعلام نموده است و حتما به پیامبر ایمان نداشته و حتما قصد کشتن و نابودی پیامبر را داشته که اینگونه براحتی خیانت کرده و با کفار همکاری نموده است و مگر علم غیب داشته و می دانسته که کفار حرف او را قبول نمی کنند؟! پس آیا ذره ای احتمال نمی داد که جان پیامبر به خطر می افتد و بنابراین حتما قصد کشتن پیامبر را داشته و حتما خداوند مانع شده و در دل کفار انداخته که ابوذر دروغ می گوید و اینگونه تیر ابوذر به سنگ خورده و موفق نشده که خیانت کند و غیره….
آری محقق شیعه هیچگاه چنین سخنانی را علیه ابوذر بکار نمی برد، ولی از آنسو ابابکری که در راه می رفته و کاری به کسی نداشته و پیامبر اسلام شخصا وی را همراه خویش برده، حتما قصد خیانت داشته و اصلا بردن وی برای جلوگیری از خیانت وی بوده است!!(احتمالا شیعیان علم غیب نیز دارند!!) اگر حضرت ابوبکر به زعم شما قصد لو دادن پیامبر را داشته خوب حتما می خواسته همچون ابوذر راستگویی پیشه کند. چطور اینجا شد خیانت و آنجا شد فضیلت؟؟؟!!! تازه حضرت ابوبکر که سخنی نگفت ولی ابوذر علنا محل پیامبر را به کفار اعلام کرده است. البته از دیدگاه ما اباذر و ابابکر هر دو از اصحاب رسول اللهصلی الله علیه وسلم بوده اند و این مطالب تنها برای روشن شدن چهره واقعی محقق شیعی است. آری اینها تنها قطره ای از تعصبات فرقه ای است که متاسفانه همیشه در تحلیلات آبگوشتی خویش اجرا می کنند و البته اینگونه هیچگاه به حقیقت راه نمی یابند.

 


[۱] ابن‌سعد، طبقات، ج۴،ص۲۰۶٫ مقدسی. تاریخ و آفرینش، ج۵ ، ص۹۹٫ تلمسانی، جواهر،ص۷۲٫ نویری، نهایه الارب فی فنون الادب، ج۳٫ قمی، تحفه الاحباب،ص۷۴..

نویسنده: علی حسین امیری

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …