چرا قبر حضرت علی شفا می دهد؟

شیعه میپرسد :

اگر ادعای وهابی ها راست باشد که قبر علی سود و زیان ندارد و نفغ و ضرر نمیرساند پس چرا ما باچشم سر مشاهده میکنیم که قبر علی ،شیعه و سنی را شفا میدهد؟

جواب ما:
این دلیل بر درست بودن کار شما نیست چون هندو ها و بوداییها هم مدعی هستند که از مقدسات خود شفا میگیرند.
از این بیشتر صوفی های سنی هم چون شما بر سر قبور میروند و حاجت میخواهند.
اونها هم مثل شما هزاران داستان از شفا یابی از قبور صالحان دارند.
اما اشکال اینجاست که آن صالحان، در نظر شیعه ها از گمراه ترین و بدترین مردم بوده اند پس چگونه ممکن است قبر دشمن علی ( از نظر شما دشمن علی ) شفا بدهد؟
پس این ممکن نیست باید احتمالات دیگر را بررسی کنیم.
احتمال اول: اکثر این ادعا ها دروغ و ساختگی است فلان آدم ناشناس را میاورند و میگویند فلج یا که کور بوده و شفا یافته در حالیکه از اول نیز کور نبوده و همه نمایش است.
احتمال دوم: شخص خود بخود بتقدیر الهی خوب شده اما آنرا از صاحب قبر میداند و تشکر میکند از مرده درون قبر !!
احتمال سوم : جن ها و شیاطین برای گمراه کردن مردم بعضی جلوه ها را نشان میدهند برای همین علمای سنی که در همسایگی هندوها زندگی میکنند ، وقتی که دیدند بعضی از شیادان مسلمان با یاد گیری اعمال مرتاضان، خود را مرد خدا و ولی معرفی میکنند و مردم را میدوشند و گمراه میکنند
علمای سنی این را که دیدند ،گفته اند: اگر دیدید مدعی در هوا پرواز کرد باور نکنید تا آنوقت که اعمالش مطابق قران و سنت نباشد.
پس آنچه که شیاطین بر سر قبرها ،برای گمراه کردن شما میکنند نباید شما را فریب دهد و از صراط مستقیم ( قران و سنت ) دور شوید، و تازه ۹۹ درصد ادعا های شفایابی نیز دروغ است و اگر هنوز هم بر حرف خود پای میفشارید پس میگوییم قبول داریم که قبر علی در نجف مریض را شفا میدهد.
اما قبر دروغین علی در بلخ که به اندازه قبر علی در نجف گنبد و بارگاه دارد دیگر چرا مردم را شفا میدهد ؟!! هزاران نفر سالانه برای شفا یابی به آنجا میروند و دخیل میبندند؟!
سوال های سخت تر را نمیپرسیم که قبرفلان مسیحی چرا شفا میدهد؟!! مسیحی که ایمان برسول الله نیاورده چطور ولی شده و شفا میدهد؟!! ملیونها آمریکایی ادعا دارند به چشم خود معجزه قبور را دیده اند و ملیونها نفر میگویند معجزه برای خود ما اتفاق افتاده.
اگر آنها دروغ میگویند پس شما هم میگویید و اگر راست میگویند بسیاری از این کشیش ها مدفون در قبور دشمن محمد بوده اند بلکه از ایشان بدگویی میکردنند! پس جواب شما چیست ؟؟

 

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …