چرا حضرت علی با خلفای راشدین همکار و همدل بود؟

وقتی شیعه ها با این پرسش رو برو می شوند که چرا حضرت علی با خلفای ثلاثه همکاری و همدلی داشت می گویند. برای اینکه دین حفظ شود و از بین نرود.

شیعه ها میگویند: حضرت علی ؛ طالب حکومت نبود ولی از جانب خداوند در مورد اسلام و مسلمین مسئولیت داشته اند و حفظ اسلام برای ایشان مهمتر از تسویه حسابهای شخصی و قومی بوده است (چیزی که در جاهلیت رواج داشته وشما از بزرگمردی چون علی ؛ انتظار دارید) علت همکاری ایشان با خلفا نیز دقیقا حفظ اسلام نوپا بوده است. چرا که سپردن حکومت به صاحب آن وظیفه مردم است.

در چنین شرایطی اقدام نظامی حضرت علی ؛ نتیجه ای جز شهادت آن حضرت و به خطر افتادن اسلام نداشت. به همین خاطر حضرت صبری تلخ را آغاز نمود و سعی فرمود با همکاری با حکومت جلوی آسیب بیشتر به دین را بگیرد. همین صبر حضرت علی ؛ و امام حسن ؛ است که موجب می شود وقتی فساد حکومت آشکار شد امام حسین؛ قیام کند و قیام او به احیا و نجات اسلام منجر گردد.

جواب ما

میگوییم اگر سبب همکاری حضرت علی ،با حضرت ابوبکر و عمر و عثمان این بود که اسلام ضعیف نشود این علت امروز هم به قوت خود باقیست بلکه امروز مسلمانان ضعیف تر و بیشتر در معرض هجومند در حالیکه در عصر اول ،زمان ابوبکر، مسلمانان در حالت هجوم و حمله بودند! اما باز علی سکوت کرد و همکاری نمود ولی شما با آنکه اقلیتی هستید و کافران هم ۳۰ منطقه اسلامی را اشغال کرده اند باز بر خلاف روش علی نه فقط همکاری نمی کنید نه فقط سکوت نمی کنید بلکه بر عکس هر وقت فرصت پیدا کردید همراه با کافران شدید و علیه مسلمانان جبهه گیری کردید. در حمله مغول شما چه کردید؟! پس آیا معنی همکاری علی وار همین است؟ آیا شما پیرو علی هستید یا دشمن عملکرد علی؟!

اشکال دوم= حالا از یک زاویه دیگر نگاه کنیم و این سوال را مطرح کنیم که آیا اگر خلفا توحید را قبول نمی کردند آیا علی همکاری میکرد آیا سکوت میکرد؟!

اگر نبوت را قبول نمی کردند آیا علی دست روی دست میگذاشت و با ابوبکر همکاری میکرد؟!

اگر قیامت و ایمان به یوم جزاء را از دین حذف میکردند. آیا علی همکاری میکرد؟!

آگر می گفتند. نماز در دین نیست و قبله مسلمانان کعبه نیست بلکه قبله کوه احد است اما علی همکاری میکرد و برای حفظ دین آیا سکوت میکرد؟!! هر گز!

خب شیعه می گوید که اصل امامت مهم ترین اصل دین است! و از ایمان به روز قیامت هم مهم تر است با این حساب وقتی که علی اگر خلفاء از ایمان به قیامت منحرف می شدند سکوت نمی کرد زیرا بدون ایمان به قیامت دیگر دین معنی ندارد که به خاطرش سکوت کند پس باید که برای منکرین و منحرفین از امامت هم صبر نمی کرد و سکوت نمی کرد و همکاری نمی نبود.

چون شما میگوییداصل امامت مهم ترین اصل دین است و کسی امام زمان خود را نشناسد به جاهلیت مرده.

شیعه میگوید اصل امامت مهمتر از اصل ایمان به قیامت است.

با این حساب ، باید علی سکوت و همکاری نمیکرد.

امان چون با خلفای پیش از خود دوست بوده،پس درمی یابیم که داستانی که شیعه حول امام و امامت بافته دروغ است از کجا می فهمیم دروغ است از رفتار علی و سکوت علی و همکاری علی!

آیا اگر کسی کعبه را خراب کند ممکن است مسلمانان برای مصالح عالیه اسلام با او همکاری کنند این هرگز قابل تصور نیست!

پس چرا علی با کسانیکه مهم تر از کعبه را خر اب کردند همکاری کرد جواب این است! که آنها هرگز اصلی از اصول دین را زیر پانگذاشته و اصل امامت داستانی دروغ و ساخته ذهن بیمار علمای شیعه است. 

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …