چرا شما سنی ها و شیعه ها اصل دین را رها کرده اید و دنبال فرع هستید؟

شما سنی ها و شیعه ها چرا اصل دین را رها کرده اید و دنبال فرع هستید؟ همش دنبال حسن وحسین و عمر و ابوبکر ….

گوینده ای گفته :
آقایان سنی، شیعه، وهابی…… هرچی هستید آدم باشید و به مردم خدمت کنید و رفتار انسانی داشته باشید نه به دنبال این باشید که کی راست میگه؟ اونی که راست میگه شما باشید، شما باشید که امام زمان خودتون باشید چرا همیشه به دنبال نردبان برای رفتن به سمت خدا هستید چرا از آسانسور استفاده نمی کنید؟ می دانید آسانسور خودتونید؟ خودت باش بارفتارت و کردارت به خدا برس نه همش دنبال حسن وحسین و عمر و ابوبکر ….
البته نظر من اینه، امیدوارم همگی موفق باشید و دنیا را زیباتر از آن چیزی که هست ببینیم ودر کنار هم باشیم نه در مقابل هم.
جواب ما :
عزیزی که این سوال را پرسیده ای بدان که سنی در این دعوا بی تقصیر است.
این شیعه ست که دینش بدون فحش دادن و طعنه زدن به یاران و زنان پیامبر بی معنی است.
شما مذهب شیعه را تصور کنید بدون انتقاد و بدگویی از ابوبکر عمر؟ تصور کردید! چی دیدید؟ چی داشت؟!! هیچ!!
علامه مجلسی آنها کتابی صد و ده جلدی نوشته!! کتاب صد و ده جلدی تا حالا دیدید؟!! همش فحش و دروغ و تهمت!!
و سنی مجبور است تهمت را رد کند. و در مقابل سنی که با علی و حسن و حسین مشکلی ندارد تا بگوید و بنویسد.
با همان چشم احترامی که به ابوبکر و عمر نگاه میکند، به علی هم مینگرد و حسن و حسین را هم میبیند!
بهترین دلیلی که به شما ثابت میکند که مذهب شیعه چون انگلی است که در راستای دشمنی با سنی زنده است، این است که به رفتار آنها در طول تاریخ بنگرید و ببینید در هر زمانی که کفار به سنی ها حمله کردند، شیعه چه نقشی بازی کرده؟ نیاز به قیل وقال و بگو مگو نیست، تاریخ را بخوانید!!
 

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …