آیا شیعه،منتظر آمدن مهدی است یا منتظر آمدن دجال؟ ( ۲)

قتل عام مردم توسط منجی شیعه!!
شیعه ها همیشه میگویند مهدی ما که بیاید دنیا را پر از عدل داد میکند،
حالا این سوال مطرح میشود که پس اهل سنت چرا شیعه ها را متهم میکنیم به اینکه منتظر دجال هستند نه مهدی؟! مگر دجال دادگستر است؟
در پاسخ باز همان حرف اول خود را میگوییم، یعنی میگوییم به سخن شیعه نگاه نکنید و با شنیدن اسم مهدی،فریب نخورید! کار منجی شیعه را ببینید.
بنظر شما دجال اگربیاید، دنبال صلح میگردد یا جنگ؟

بیشک در پی جنگ و کشت و کشتار است.
و بنظر شما مهدی اگر بیایید، با مردم همان رفتاری را نخواهد کرد که انبیاء الهی کردند ؟ کاری که حضرت یوسف و رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام دادند؟
جواب این است که آری اگر او جانشین پیامبران است، پس مثل آنها عمل میکند.
اما مهدی شیعه، به رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتداء نمیکند، بیایید از زبان خودشان بشنویم که موعود آنها بعد از ظهور، چه خواهد کرد.
گواهی شیعه علیه امام زمان

شیعه میگوید:
موعود ما آنقدر قتل عام می کند که تا رکاب اسبش در خون فرو می رود!!
امام باقر گفته است: بسیارى از مردم میگویند که این از آل محمد نیست والا رحم میکرد ( زیرا محال است آل محمد اینقدر خونخوار و خونریز باشند ) «ارشاد مفید ص ۳۶۴ وبحار مجلسى ۵۲/۳۳۸»

امام صادق میگوید: این کار به اتمام نمیرسد مگر اینکه دوسوم مردم کشته شوند! واز او سؤال میشود که بعد از رفتن دوسوم جهان چه میماند؟ میگوید که آیا از اینکه شما یک سوم بقیه باشید خشنود نمیشوید!؟ «الرجعه احسائى ص ۵۱»
دو سوم بشر را میکشد، سپس به سراغ قبر ابوبکر و عمر و عایشه می رود و آنها را از قبر بیرون می کشد و مجازات میکند!! بعد می‌سوزاند و به آتش می‌کشد.
جسد ابوبکر و عمر را که به درخت خشکی آویزان می‌کند، آن درخت فوراً سبز می‌شود و مردم به فتنه میافتند و ابوبکر و عمر را بر حق می‌دانند، و امام زمان میافتد به جان آن مردم و آنها را هم می‌کشد؟
مهدی مجروحان را کشته واز کسى توبه هم نمیپذیرد. «الغیبه نعمانى ص ۱۵۳ وبحار مجلسى ۵۲/۳۵۳ ،»
وکشتار کند کشتار کردنی و واى برکسى که با او مخالفت نماید.«الغیبه نعمانى ص ۱۵۳ وبحار مجلسى ۵۲/۳۵۳ ،»
امام صادق میگوید:" وقتى قائم خروج میکند بین او عرب و قریش جز شمشیر نخواهد بود"«البحار مجلسی ۵۲/۳۵۵»

پانصدتا پانصدتا را یکجا گردن میزند. « ارشاد مفید ص ۳۶۴ وبحار مجلسى ۵۲/۳۳۸»
امام صادق میگوید: "قائم به امرى غیر از آنچه بوده است قیام میکند. «الغیبه از طوسى ص ۲۸۳ و۱۵۳ وبحار مجلسى ۵۲/۳۵۴»
امام صادق میگوید: "قائم ما قیام میکند و او بر اعراب بسى سختگیر است وبا آنها جز شمشیر نمیشناسد وتوبه نمیپذیرد…"
«الغیبه از نعمانى ص ۱۵۴ و۲۲۰و۱۶۷»

نظر اهل سنت در باره این شخص:
محال است،ناممکن است که شخصی با این مشخصات، همان مهدی موعود باشد، بلکه او همان دجال مردود است، همان دجالی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از ما خواسته بود از شر او به الله پناه ببریم، او همان دجالی است که نام ی مستعار بر خود نهاده و نام مبارک مهدی را برای خود برگزیده
همان دجالی که معبود و مقتدای یهودی هاست، و با عربها خصوصآ قبیله محمد صلی الله علیه و سلم (قریش ) دشمن است.
شما دقت کنید که موعود شیعه، عربها را غربال نمیکند، خوب و بد را جدا نمیکند، بلکه کینه و چنگ و دندان خود را به همه عربان نشان میدهد،خصوصا به قریش، این نشان از چه دارد ؟ آری نشان از دجال بودن او دارد تنها دجال میتواند با همه اعراب بد باشد.
در روایات صحیح آمده، که دجال همراه خود بهشت و جهنم را دارد، اما در حقیقت بهشت او جهنم، و جهنم او بهشت است.
این کار دجال درست مثل عدل و داد منجی شیعه ها است، یعنی در حقیقت،عدل و داد، مهدی شیعه همان ظلم و جور است و ظلم و جورش همان عدل و داد است. شیعه جای کلمات را عوض کرده، برای همین مردم عادی گیج شده اند.
اگر همین کارهای که مهدی شیعه میخواهد انجام دهد را به شخص دیگری منسوب میکردند، همگان یکصدا آن شخص را جانی و قاتل و بدتر از جنگیز مینامیدند.


اما نام مهدی پیش شیعه آنقدر مقدس است که اگر کعبه را هم خراب کند اگر دو سوم انسانها را بکشد اگر همه مساجد زمین را با خاک یکسان کند باز مردم شک نمیکنندکه او دجال است!
اما ما اهل سنت عملکرد را میبنیم نه نام را:
حضرت یوسف وقتی که به قدرت رسید برادران خود را بخشید و حتی کسانی مثل به اصطلاح زلیخا،که او را به گناه دعوت کرده بودند و بعد گناه خودشان را بر دوش او انداختند و او را سالها بی گناه زندانی کردند نیز بخشید و کوچکترین آزاری به کسی نرساند.
پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نیز با مردم با نرمى و خوبى و آرامش رفتار نموده اند،مردم مکه را که روز اول تا آخرین روز، به او بدی نمودند، همه را بخشید.
علی مخالفان شکست خورده خود در جمل و نهروان را عفو نمود اما قائم شیعه با قتل و کشتار عمل میکند، ما نمونه کارهایش را از کتب شیعه دربالا نوشتیم، شاهد جنایت های او علمای شیعه هستند و سنگدلی او را در کتاب های خود نوشته اند.
اینکه رهبری برای هدایت جهانیان، آنها را بکشد، هر نامی میتوانیم بر این رهبر نهیم و با هر لقبی میتوانیم او را صدا کنیم جز اینکه او را منجی بدانیم، او با این کارنامه ننگین، دیگر هرگز مصلح نیست، نام مصلح و منجی بشریت مناسب او نیست،
بشریتی باقی نمانده تا او منجی بشریت باشد!!
او شلول بندی چون کارمند اداره ثبت احوال تکزاس در عصر شلول بند هاست!!
راست یا دروغ، میگویند که در تکزاس در زمانه شهر هرت بودن، زنی با شوهرش به اداره شناسنامه آمد و با عصبانیت به کارمند آنجا گفت:
آقا شما در شناسنامه من نوشتید که من بیوه هستم در حالیکه این مرد، شوهر من است.
کارمند گفت:خانم جای نگرانی نیست، اشتباه خود را اصلاح میکنم و هفت تیرش را کشید و سه گلوله در مغز شوهر زن خالی کرد و گفت: خانم حالا اشتباه در شناسنامه شما اصلاح شد
.

حالا مصلح شیعه ها هم به همین سبک، کژی های جهان را اصلاح میکند، دو سوم بشر را میکشد یعنی اینکه یکسوم دیگر هم از سر ترس به او ایمان میاورند نه از روی رضا و دین حقانیت دین او!!
او به جهان چیزی نشان نمیدهد غیر از شمشیر و کشتن و قتل و ویران کردن!!
آری شیعه همین قتل عام، را عدل و داد میداند، در حالیکه این ظلم و بیداد است، و بی پرده بگویم که هیچ جنایتکاری در تاریخ حتی چنگیزی که به شیر خواران رحم نمیکرد، حتی تیموری که از سرهای مردم مناره میساخت، حتی شاه اسماعیل صفوی دو سوم از مردم کشورهای تحت تصرف خود را نکشتند. اما آین آقای عدل و داد!! این موعود شیعه، در جنایت سر آمد همه است !
ما در احادیث صحیح خود دیدیم و خواندیم که بدترین فتنه گران دجال است یعنی دجال از چنگیز و تیمور لنگ و شاه اسماعیل بدتر است واما طبق روایات خود شیعه، موعود شیعه از همه آنها بدتر است و فتنه او از فتنه چنگیز بزرگتر و خودش از تیمور خونریزتر است، پس بیشک موعود شیعه همان دجال است که چهره خود را با زبانش پوشانده و نام ظلم را عدل و نام بیداد را داد گذاشته است!!
کسی که شیعه ها منتظر او هستند،هرگز و هرگز حضرت مهدی نیست، پیامبر صفات مهدی مهربان آخر زمان را برای ما شرح داده بین او و موعود شیعه هیچ تشابهی وجود ندارد جز این که فقط همنام هستند.
درست مثل هم نام بودن سلمان رشدی با سلمان پارسی

 

                                                                                                                                            ***محمدباقر سجودی***

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …