طعنه شیعه به سنی درباره پاک یا ناپاک بودن منی!

هر چند که اهل سنت خود در پاک و ناپاک بودن منی اختلاف دارند، اما شیعه ها این را یک برتری مذهب خود میدانند و میگویند دین ما پاک تر است چون منی را نجس میدانیم و دین سنی ها کثیف است چون بعضی از مذاهب آنها منی را نجس نمیدانند.
نظر شیعه
مرحوم سید مرتضی در کتاب خویش الانتصار می فرمایند:
از فتاوایی که مخصوص شیعه است، نظر ما در مورد نجاست منی است که جز با شستن از بین نمی رود؛
اما ابو حنیفه اگر چه نجاست آن را قبول دارد اما به نظر وی با ساییدن خشک شده آن، نجاست بر طرف می شود؛ و شافعی نیز آن را پاک می داند؛
یک دلیل ما آیه قرآن است که می فرماید:
بر شما از آسمان آبی فرو فرستادیم تا شما را بدان پاک گردانیم و از شما پلیدی شیطان را ببریم.
و در تفسیر این آیه روایت شده است که مقصود خداوند از این آیه اثر احتلام (منی) همان پلیدی شیطان است.
الانتصار، ص ۹۶، باب حکم المنی

نظر اهل سنت:
از حضرت عایشه روایت داریم که فرمود:
عائشه: کنت أفرک المنی من ثوب رسول الله صلى الله علیه وسلم ثم یذهب فیصلی به. متفق علیه ). ص ۵۳٫ صحیح رواه مسلم
منی را از لباس رسول الله صلی الله علیه وسلم با ساییدن پاک میکردم بعد ایشان میرفتند به مسجد و در همان لباس نماز میخواندند.
این حدیث هم در بخاری است و هم در مسلم،
پس منی پاک است، و حکم آن حکم بول نیست زیرا لباسی که آلوده به بول و یا بدتر از آن باشد، جز با شستن پاک نمیشود،
این سخن ام مومنین عایشه از گفته ابن عباس نیز تاییده دارد. ابن عباس به کسی که درباره حکم منی پرسید، گفت: منی مثل آب بینی یا آب دهان است،

البته آب دهان یا آب بینی چیز قشنگ و خوشآیندی نیست، اما نجس هم نیست بی مقدار است اما نجس نیست.
شاید بگویید، که این موضوع چه اهمیتی دارد؟
هیچ! اما چون شیعه آن را نجس اعلام کرده و به این حکم و فتوای خود افتخار میکند و بما طعنه میزند، پس ناچاریم که پاسخش را بگوییم.
ما که نمیتوانیم از سر هوای نفس چیزی را حلال یا حرام کنیم،رسول الله آنرا نجس ندیده اند و ما موظف به پیروی از ایشان هستیم.
البته شیعه مثل همیشه سوء استفاده میکند، ما که میگوییم منی نجس نیست نه اینکه مطلوب و خوشایند است، آب دهان هم نجس نیست، اما از آن خوشمان نمیاید هکذا آب بینی. همینطور عرق بدن بد است، اما نجس نیست،
پس تاویل شیعه وقتیکه میگوید: سنی چون منی نجس نمیداند،پس خودش ناپاک است، تاویلی باطل است.
نجس نمیدانیم، اما خوشمان هم نمیاید، لذا نباید این دو موضوع را،شیعه با هم قاطی کند و نتیجه مغرضانه بگیرد.

الله از آب منی انسان را خلق کرده، نامعقول است که بپذیریم انسان نجس است.
آری انسان چیزی نیست جز تکثیر یک سلول درون منی، اگر سلول اولیه نجس باشد، پس وقتی رشد میکند و بزرگ میشود نیز نجاستش از بین نمیرود ! بنابراین طبق نظر شیعه، همه انسانها نجسند، و این حرفیست بینهایت پوچ و نادرست.

 

نویسنده: محمد باقر سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …