چرا رسول الله به مسلمانان دستور دادند که بی وصیت نمیرند اما خودشان در باره جانشین وصیت نفرمودند؟

شیعه ها می گویند: «پیامبر  صلی الله علیه وسلم  گفت: هر کسی بی وصیت بمیرد بر مرگ جاهلیت مرده است و سنی می گوید: پیامبر دربارۀ جانشین وصیتی ندارد!»

شیعه میگوید: «پس اگر عقیدۀ اهل سنت را قبول کنیم؛ یعنی این که پیامبرصلی الله علیه وسلم  (نعوذ بالله) بر جاهلیت وفات کرد؟!!!».

جواب ما: شیعه ها در اینجا از یک سفسطه بزرگ بهره می گیرند این حرف آنها سفسطه است! پیامبر  صلی الله علیه وسلم  نفرمود: هر کس در وصیت نامۀ خود دربارۀ جانشین ننویسد بر جاهلیت مرده است. فرمود: هر کس وصیت نداشته باشد بر جاهلیت مرده است. شما قید «جانشین تعیین کردن در وصیت» را از کجا آوردید.

بله ما قبول داریم که رسول الله سفارش کردند که مسلمان باید وصیت بنویسد ، اما این را قبول نداریم که شیعه برای رسول الله دیکته کند که در وصیت نامه چی بنویسیند!!

و پیامبر بی وصیت از جهان ما نرفتند؛ تمام قرآن و سنت، وصیت است .از ایشان بیش از هر انسان دیگری وصایا باقی مانده است.

پیامبر وصیت دارد. همۀ حدیث هایش و قرآن کریم وصیت پیامبرند! حتی دم مرگ هم وصیت کرد برای بیرون کردن یهود و نصاری و لشکر اسامه . روزهای آخر هم دربارۀ اخراج مشرکان از شبه جزیرۀ عرب و لشکر اسامه وصیت فرمود.

و آخرین جمله ای هم که رسول الله فرمود وصیت بود.

اتفاقا این آخرین جمله را علی رضی الله عنه برای ما روایت کرده:

روایت حضرت علی را در مسند احمد ببیند:
علی رضی الله عنه میگوید رسول الله فرمود: کاغذی و قلمی بیارید تا برایتان چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید.
علی میگوید: ترسیدم وقت نیابد که بگوید ( چون مرگ ایشان را نزدیک دیدم ) عرض کردم: بگویید یا رسول الله من به خاطر میسپارم من حفظ میکنم.
رسول الله فرمود : شما را سفارش میکنم به نماز و زکات و به ( خوش رفتاری با ) کنیز های شما.
 

نویسنده: سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …