آیا علی رضی الله عنه با اجازه خداوند شفا میدهد؟

شیعه میگوید: استمداد از علی بن ابی طالب علیه السلام (وهوقسیم الجنه والنار، که او تقسیم کننده بهشت و جهنم اوست) در طول استمداد از خداوند است به این معنا که حضرت علی به اذن خدا شفا میدهد کما اینکه حضرت عیسی به اذن خدا شفا می داد و این طلب استمداد شرک نیست اما چه کنیم که علمای اهل سنت از درک بدیهی ترین قواعد عقلی عاجز هستند!

جواب ما: اولا چرا برای حضرت عیسی فعل گذشته (شفا داد) را بکار بردید و برای علی فعل حال (شفا میدهد) را بکار میگیرد؟!!
هردو مرده اند. اگر علی شفا میدهد پس عیسی هم میدهد.
اگر عیسی شفا میداد و حالا از این کار عاجز است پس علی را مثل او بدانید یا اصلا علی را با عیسی قیاس نکنید!!

دوماً: حضرت عیسی یک پیامبر بزرگ بود و خصوصیاتی استثنایی داشت. اگر معجزه نمی آورد، چه کسی باور میکرد ایشان فقط مادر دارد و الله او را بدون پدر خلق کرده؟؟
حتی یکبار مرده را زنده کرد! حتی درگهواره حرف زد! و کور را بینا کرد. تا ثابت شود که یک انسان استثنایی است.
اما دیگر ننشست و شغل طبابت را برای خود انتخاب نکرد در حالیکه از نظر شیعه، یکی از شغلهای امروز حضرت علی در قبر، شفا دادن مریض هاست! شما او را بمنزله پزشک حاذقی می شناسید که به اذن الله بیماری های درمان ناپذیر را علاج می کند.
حضرت عیسی امروز در آسمان چهارم دکتری نمی کند. اما علی شما می کند. پس حالا که علی را با عیسی مقایسه می کنید، درست مقایسه کنید! و علی را برتر بدانید و بگویید اگر عیسی مریض را شفا میداد، این تعجب ندارد چون علی هم شفا میدهد!!

سوماً: ما نیز میدانیم انسان با اجازه الله هر کاری می تواند انجام دهد. بشر که جای خود دارد، حتی یک پشه نیز در صورتیکه الله بخواهد، می تواند مستکبر جباری چون نمرود را، با زجر بکشد.
یک عصای بی جان بخواست الله می تواند فرعون و سلطنش را واژگون کند اما هر عصایی عصای موسی نیست! عصای دست علی، هرگز عصای موسی نیست. و نفس علی، هرگز دم عیسی نیست!! و عمر علی، هرگز عمر نوح نیست! و قالی علی، هرگز قالی سلیمان نیست! هر گردی گردو نیست!
اینکه الله (می تواند) یک حرف است و اینکه آیا (انجام داده) یک حرف دیگر. برای هر ادعایی باید دلیل داشته باشیم!
این حرف ها قیاس باطل است که متاسفانه قوم شیعه به آن مبتلا است!

آیا زنی می تواند بگوید، چون حضرت مریم بی شوهر، پسری به دنیا آورد من هم آوردم؟! اما چه کنم که علمای اهل سنت از درک بدیهی ترین قواعد عقلی عاجز هستند!!
آیا یک هندو می تواند بگوید چون استخوان گاو بنی اسرائیل در عهد موسی، مرده را زنده کرد پس استخوان گاو ما هم شفا میدهد؟؟ اما چه کنیم که علماى شیعه از درک بدیهی ترین قواعد عقلی عاجز هستند!!
آیا می توانیم بگوییم چون مردم رو به خانه کعبه نماز می خوانند پس تعجبی ندارد که ما بسوی خانه علی نماز بگزاریم؟ اما چه کنیم که علماى شیعه از درک بدیهی ترین قواعد عقلی عاجز هستند!!
اینها استدلال باطل است. دیدید کجای استدلالشان پای چوبین است؟
ما منکر این نیستیم که الله می تواند در وجود علی و در قبر ایشان، خاصیت و شفا قرار دهد! اما توانستن الله یک چیز است. خواستن الله یک چیز است.
«توانستن دلیل بر شدن نیست.» از این نکته ساده چرا شیعه غافل است؟ یا شاید خود را به بی خبری میزند!!؟

ما سنی ها را عقیده این است، که علمای شیعه در حق حضرت علی، بی اندازه غلو می کنند و حرفهای بی دلیل و بی سند و بی پایه می گویند.
ما یقین داریم اگر علی امروز دوباره زنده و حاکم شود، به شیعه دستور میدهد که از غلو توبه کنند. و اگر نکنند آنها را می سوزاند! یعنی همان کاری که با غالیان شیعه در ۱۴۰۰ سال پیش کرد را درباره تکرار خواهد نمود. شیعه می گوید به علی خیلی ظلم شده.
بنظرم بزرگترین ظلم به علی رضی الله عنه این است که شیعه ها با این صفات غلوگویی و قبر پرستی، مدعی دوستی و پیروی از ایشان هستند.

نویسنده: سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …